Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 6 hostí 
Hlavn strnka

Zvonkohra Košariská - Priepasné

na koncertnom turné v Ma?arsku a Rumunsku

 

V d?och od 6. júla do 12. júla 2016 absolvovala Zvonkohra Košariská – Priepasné so svojimi fanúšikmi turné po Ma?arsku a Rumunsku. Navštívila popritom i známe historické miesta a Slovákov ijúcich v zahrani?í na „Dolej zemi“.

 

Prvá zastávka bola v meste Sarvaš v Ma?arsku. Je to mesto so 17 tisíc obyvate?mi, medzi ktorými ije aj slovenská menšina. Na tunajšom gymnáziu študovalo ve?a významných slovenských osobností, medzi inými aj M. R. Štefánik. K jeho soche na prie?elí slovenskej základnej školy sme poloili veniec a spolo?ne zaspievali hymnickú piese?. Vo vnútri školy nás privítali zástupkyne riadite?ky školy a porozprávali o jej  histórii i sú?asnosti.

Jednou z pre nás dôleitých zastávok bola Békešská ?aba, krajské mesto s po?etnou slovenskou menšinou, ktorá leí ne?aleko hranice s Rumunskom. Konali sa tu 5. Evanjelické cirkevné dni - stretnutie evanjelikov a Slovákov nie len zo Slovenska a Ma?arska, ale aj z ?eskej republiky, Srbska, Rumunska, Chorvátska. Program bol prezentáciou slovenských evanjelikov prostredníctvom sluieb Boích, prednášok, diskusného fóra, duchovnej piesne, poetického pásma, divadelného predstavenia, ?udovej hudby, koncertov pre mladých i športu. Zvonkohra Košariská – Priepasné tu tie predviedla svoje umenie na Biskupskom diskusnom fóre a ve?ernom koncerte v Malom kostole, ktorý má 700 miest na sedenie. Návštevnos? bola vysoká a úspech ve?ký. Návštevníci odchádzali nielen s novými informáciami o takom jedine?nom spôsobe hry, ako je zvonkohra, ale i s príjemným umeleckým záitkom.

Piatok 8. júl znamenal pre nás nielen presun do Rumunska, ale i ?asový posun o 1 hodinu dopredu, ?o sme síce nepocítili fyzicky, ale na ?asovej strate pri cestovaní. Do známej so?nej bane Salina Turda sme prišli unavení a usedení, ale tešili sme sa na nie?o pekné a nové. Ba?a pred?ila všetky naše o?akávania, absolvovali sme zostup do jej útrob, kde sú vybudované zábavné atrakcie pre turistov a môete tu strávi? celý de?.

Po ob?erstvení a nákupe prvých suvenírov sme mali namierené do Sighisoari, rodného mesta Vlada III. ?epe?a, ktorý je známy ako inšpirácia pre Stokerovho Drakulu. V sobotu 9. júla sme si museli privsta?, aby sme boli v?as v meste Sinai, kde bola plánovaná prehliadka krá?ovského zámku Peleš. Mesto je turistickým strediskom a zámok jedným z najzaujímavejších v Transylvánii. Niektorí z nás si urobili i výlet lanovkou do ne?alekého pohoria Bucegi.

Poobede sa naši „zvonkohrá?i“ zasa predstavili v staru?kom kostole s opevnením v dedine Vulcan, ktorá je obývaná rumunskými Nemcami, potomkami saských kolonistov. Tu odohrali svoj koncert v rámci festivalu „Musica Barcensis“, organizovaných z príleitosti 500. výro?ia Reformácie. Ich vystúpenie doplnila i švaj?iarska organistka Irene Roth-Halter. V nede?u 10. júla sme sa presunuli do krajského mesta Brašov, ktoré má viac ako 280 tisíc obyvate?ov. Evanjelický zbor, vlastní nádhernú gotickú katedrálu Biserica Neagr? (?ierny kostol). Tu sme boli pozvaní na sluby Boie, kde mala naša Zvonkohra svoj ?alší koncert. Návštevníci sluieb Boích boli nadšení z toho, ?o naši hudobníci predviedli. Azda najúspešnejšia skladba bola: Hrad prepevný od Dr. Martina Luthera.  Musíme poveda?, e sme na nich boli všetci ve?mi hrdí.

Po úspešnom koncerte sa naša výprava presunula na asi najznámejšiu atrakciu Rumunska, hrad Bran, na ktorý umiestnil spisovate? Bram Stoker hlavného hrdinu svojej knihy, Drakulu.

Pondelok 11. júna sme sa presúvali do mesta Nadlak pri hranici s Ma?arskom, po ceste sme sa zastavili doslova na skok v meste Sibiu. Nadlak je povaovaný za najvýznamnejšie centrum Slovákov ijúcich v Rumunsku, pôsobil tu ako farár aj Igor Branislav Štefánik, brat M. R. Štefánika. Srde?ne nás prijali ?lenovia zboru na ?ele s bratom seniorom Slovenského seniorátu a farárom zboru Jurajom Bálintom. Na koncert zvonkohry do miestneho kostola neprišli len cirkevníci, ale i miestni obyvatelia, ktorým sa koncert taktie ve?mi pá?il.

Utorok 12. júla sme si prezreli nielen miestne typické domy a múzeum, ale vystúpili sme aj na veu miestneho kostola. Výh?ad na krásne meste?ko bol odmenou za náro?ný výstup. Kultúrny ivot a literárnu tvorbu krajanov nám priblíili predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a ?echov v Rumunsku. Po obede sme odišli smerom do Ma?arska a odtia? spä? na Slovensko.

Tento netradi?ný výlet bol ve?mi zaujímavý, plný rôznych dojmov, duchovného povzbudenia a nových informácii. Spoznali a videli sme krásy Rumunska, pre nás neznámej a tajomnej zeme. Zájazd a koncertné turné Ma?arsko – Rumunsko Zvonkohry Košariská – Priepasné sa mohol realizova? aj v?aka finan?nej  podpore Tren?ianskeho samosprávneho kraja. ?akujeme.     

Mgr. Dana Durcová


FOTOGALÉRIA:

  1. Evanjelický kostol v Nadlaku (JPG)
  2. Evanjelický kostol v Brašove (JPG)
  3. Zvonkohra v Sarvaši (JPG)
  4. Projekt podporil TSK (JPG)
 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev