Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 3 hostí 
Hlavn strnka

Upozornenie hasi?ov - vypa?ovanie

 

Kliknite pre zobrazenie upozornenia hasi?ov (PDF)

 

Dotazník

Záleí vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispie? k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, ?i blízkom okolí bol dostatok pracovných príleitostí, športového, kultúrneho a spolo?enského vyitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Vyuite monos? zapoji? sa do rozhodovania o rozvoji obce a vypl?te nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe stratégie rozvoja našej obce i kopani?iarskeho regiónu na roky  2014  –  2020. Cie?om tohto krátkeho dotazníka je zmapova? potreby  a  predstavy  ob?anov,  neziskových  organizácii  i  podnikate?ov  v  obci  a  následne  ich za prispenia finan?ných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v ?o najvä?šej miere pretavi? do roku 2021 do reality.

Veríme, e kadý, komu záleí na rozvoji obce a Kopani?iarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodie?a? na vytvorení spolo?ného dokumentu – Spolo?ná cezhrani?ná stratégie udrate?ného rozvoje Hor?ácka a Kopaníc pre roky 2014 – 2020. Stiahnite si dotazník, vypl?te ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce.

Dotazník pre ob?anov obce:

klikni na obrázok!

 

Ste podnikate? alebo zástupca tretieho sektora? Chcete zve?adi? svoj podnik, priestory pre podnikanie, ?i stretávanie vašich ?lenov? Máte záujem spropagova? vašu výrobu ?i ?innos?? Stiahnite si dotazník, týkajúci sa vašej organizácie a vypl?te ho! Ak máte dáky zámer, dajte nám o ?om vedie? prostredníctvom formulára Projektový zámer a zabezpe?íte si tak, aby bol váš zámer zaradený do finan?ného a ak?ného plánu v stratégii KR – MAS. To je prvý predpoklad na získanie dotácie na realizáciu vášho zámeru z KR – MAS, prípadne iných zdrojov. Vyplnené formuláre zašlite mailom alebo poštou na adresu obce, v ktorej váš subjekt pôsobí alebo mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dotazník pre podnikate?ov: 

klikni na obrázok!

Dotazník pre tretí sektor: 

klikni na obrázok!

Projektový zámer: 

klikni na obrázok!

 

Výsledky volieb do orgánov Tren?ianskeho samosprávneho kraja

Kompletné výsledky volieb do orgánov Tren?ianskeho samosprávneho kraja v obci Košariská, obvode Myjava a v kraji Tren?ín: 

Kliknite pre zobrazenie výsledkov (PDF)

 

Oznam Polície seniorom

Vzh?adom k ?asto páchanej trestnej ?innosti, ktorej predmetom sú osoby vyššieho veku - seniori, Polícia SR si Vám dovo?uje predloi? informa?ný leták s popisom typických spôsobov páchania trestnej ?innosti. Kliknite pre zobrazenie letáku (PDF)

 

Letorosty spod Bradla 2013

Letorosty spod Bradla 2013

OBEC KOŠARISKÁ v spolupráci so Zdruením ROSENKA a Penziónom HOLOTÉCH VÍŠKA organizuje v sobotu 27. júla 2013 podujatie Letorosty spod Bradla s bohatým programom.

Web stránka k podujatiu LETOROSTY

http://letorosty.fsbrezova.sk/

 

Kompletný program k podujatiu najdete tu

kliknite na plagát (PDF), alebo kliknite na pozvánku (PDF)

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev